Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II

W czerwcu 2022 roku przypadała 35 rocznica pielgrzymki św. Jana Pawła II do Tarnowa. W tym miesiącu gościliśmy z wykładami ks. dra Łukasza Niepsuja, który jest pracownikiem Kurii Diecezjalnej i wykładowcą UPJPII oraz postulatorem w procesie kanonizacyjnym bł. Karoliny Kózka.
Podejmowane w wykładach zagadnienia były próbą przedstawienia stanowiska Jana Pawła II wobec kwestii społecznej zawartej głównie w trzech encyklikach społecznych: Laborem exercens; Sollicitudo rei socialis; Centesimus annus oraz adhortacjach apostolskich Familiaris consortio i Christifideles laici.